دومین وبینار باغبانی پیستاط تحت عنوان "بور، عنصر فراموش شده در باغات پسته" برگزار شد

دومین وبینار باغبانی پیستاط تحت عنوان "بور، عنصر فراموش شده در باغات پسته" برگزار شد