برگزاری وبینار ارائه تجربیات باغبانی پسته در کنترل آفت پسیل توسط مرکز پژوهشی پیستاط

برگزاری وبینار ارائه تجربیات باغبانی پسته در کنترل آفت پسیل توسط مرکز پژوهشی پیستاط