سومین وبینار ارائه تجربیات باغبانی پیستاط در رابطه با کنترل آفت پسیل در باغات پسته برگزار شد

سومین وبینار ارائه تجربیات باغبانی پیستاط در رابطه با کنترل آفت پسیل در باغات پسته برگزار شد