وبینار آشنایی مقدماتی با انواع تنش های غیر زنده زیتون برگزار شد

وبینار آشنایی مقدماتی با انواع تنش های غیر زنده زیتون برگزار شد