آغاز برداشت بیش از چهار هزار تن پسته از باغات استان قزوین

آغاز برداشت بیش از چهار هزار تن پسته از باغات استان قزوین