وبینار آموزشی ارائه تجربیات باغبانی پیستاط در رابطه با مدیریت باغات پسته با پایه UCB1

وبینار آموزشی ارائه تجربیات باغبانی پیستاط در رابطه با مدیریت باغات پسته با پایه UCB1