پنجمین وبینار آموزشی مرکز پژوهشی پیستاط حول محور مدیریت باغات پسته با پایه UCB1 برگزار گردید

پنجمین وبینار آموزشی مرکز پژوهشی پیستاط حول محور مدیریت باغات پسته با پایه UCB1 برگزار گردید