برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی پیستاط

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی پیستاط