برگزاری جلسه ارائه طرح های مزارع ساوه، تات سبز و پاپلی

برگزاری جلسه ارائه طرح های مزارع ساوه، تات سبز و پاپلی