بازدید مسئولان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از باغات پسته تات و پاپلی

بازدید مسئولان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از باغات پسته تات و پاپلی