نهمین وبینار آموزشی پیستاط با موضوع "کنترل سرمای بهاره در باغات پسته" برگزار گردید

نهمین وبینار آموزشی پیستاط با موضوع "کنترل سرمای بهاره در باغات پسته" برگزار گردید