برگزاری جلسه بررسی طرح های مزارع تات سبز و پاپلی

برگزاری جلسه بررسی طرح های مزارع تات سبز و پاپلی