برگزاری وبینار آموزشی – ترویجی پیستاط با عنوان آبشویی و تغذیه زمستانه باغ های پسته

برگزاری وبینار آموزشی – ترویجی پیستاط  با عنوان آبشویی و تغذیه زمستانه باغ های پسته