مراسم تجلیل از کادر مدیریتی، کارشناسی و کارگری مزارع تات سبز و پاپلی

مراسم تجلیل از کادر مدیریتی، کارشناسی و کارگری مزارع تات سبز و پاپلی