حضور پیستاط در ششمین گردهمایی فعالین صنعت پسته ایران

حضور پیستاط در ششمین گردهمایی فعالین صنعت پسته ایران