دومین دوره آموزشی مدیریت آبیاری باغات پسته در شرایط شور و سدیمی

دومین دوره آموزشی مدیریت آبیاری باغات پسته در شرایط شور و سدیمی